Brabander Logo

Algemene voorwaarden

Hotel Der Brabander

UITSLUITING VAN HET RECHT VAN HERROEPING

Hotel der Brabander / Meurs GmbH verder genoemd Hotel Der Brabander vestigt uw aandacht op het feit dat door u gemaakte reserveringen juridisch bindend zijn. Een herroepingsrecht (de zogenaamde afkoelingsperiode) van 14 dagen is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Hotel der Brabander.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot verhuurobjecten, hotelkamers en andere faciliteiten die door Hotel der Brabander en/of Meurs GmbH worden verhuurd.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'huurder' en 'u' verstaan degene die met Hotel der Brabander een overeenkomst sluit met betrekking tot de huur/het gebruik van een verhuurobject en/of een hotelkamer. De term "gebruiker" (hierna ook "gast" genoemd) verwijst naar de huurder en de door de huurder aangeduide personen die het gehuurde goed en/of de hotelkamers en/of andere faciliteiten gebruiken.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing niettegenstaande uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere Algemene Voorwaarden. Hotel der Brabander wijst alle andere algemene voorwaarden waarnaar u verwijst van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. VOORBEHOUD EN SLUITING VAN HET CONTRACT

2.1 Hotel der Brabander aanvaardt alleen reserveringen van personen die tenminste 18 jaar oud zijn. Reserveringen van minderjarigen zijn ongeldig.

2.2 Hotel der Brabander behoudt zich het recht voor om afwijkende reserveringen, in het bijzonder die van groepen, zonder opgaaf van redenen te weigeren of daaraan bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.3 Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag zendt Hotel der Brabander u binnen 14 dagen een bevestiging met aanbetaling. U dient dit onmiddellijk na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele afwijkingen moeten onmiddellijk aan Hotel der Brabander worden gemeld.

2.4 Indien u 14 dagen na het maken van een reserveringsaanvraag nog niet in het bezit bent van een bevestiging/factuur, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de reserveringsafdeling, anders kunt u geen aanspraak maken op de reservering.

2.5 De overeenkomst tussen u en Hotel der Brabander komt tot stand op het moment dat Hotel der Brabander de reservering aan u heeft bevestigd.

2.6 Het contract regelt de verhuur van huurwoningen en/of hotelkamers en/of andere vrijetijdsvoorzieningen. Het is dus een contract van beperkte duur.

3. WIJZIGINGEN IN HET CONTRACT

3.1 Indien u wijzigingen in het Contract wenst aan te brengen nadat dit tot stand is gekomen, is Hotel der Brabander niet verplicht deze te aanvaarden. Hotel de Brabander kan naar eigen goeddunken beslissen of en in hoeverre eventuele wijzigingen worden aanvaard. De aanvaarding door het hotel van dergelijke wijzigingen kan afhankelijk worden gesteld van de betaling door u van redelijke wijzigingskosten.

3.2 Wijzigingen in de aankomstdatum en/of locatie zijn normaal gesproken niet toegestaan binnen 28 dagen voor aankomst.

3.3 Indien u, nadat een Contract in werking is getreden, enig deel van dat Contract wenst te annuleren, zijn de annuleringsvoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 14 van toepassing.

3.4 Indien Hotel der Brabander een door u geboekte reservering moet wijzigen voor wat betreft de kamer of het type en/of de locatie van de hotelkamer/appartement, kan het hotel zelf een alternatief aanbieden.

4. NALEVING VAN DE VOORWAARDEN VAN HET CONTRACT

4.1 Het is de Huurder en andere gebruikers niet toegestaan het gehuurde en/of de hotelkamers aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook, tenzij zulks schriftelijk met Hotel der Brabander is overeengekomen.

4.2 De huurder is verplicht alle namen van andere gebruikers van het gehuurde goed en/of hotelkamer op het inschrijvingsformulier te vermelden.

4.3 Tot aan het begin van de vakantie kunt u verlangen dat derden de rechten en plichten die uit het contract voortvloeien op zich nemen. In dat geval zijn zowel u als de nieuwe huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de reissom en de bijkomende kosten. In dit geval zou een forfaitair bedrag van EUR 30,- kunnen worden geraamd voor de administratieve inspanning en de bijbehorende kosten.

5. PRIJZEN

5.1 U bent aan Hotel der Brabander de overeengekomen huurprijs verschuldigd die vermeld staat in de boekingsbevestiging en factuur.

5.2 Kortingen en/of speciale aanbiedingen kunnen niet achteraf worden toegekend nadat een boeking is gemaakt.

5.3 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW.

5.4 De betreffende reserveringscodes moeten direct bij de reservering worden opgegeven (telefonisch) of worden ingevoerd (via internet).

5.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en de aanvang van de reis meer dan vier maanden later, de omzetbelasting en/of heffingen (zoals toeristenbelasting) worden verhoogd als gevolg van wijzigingen in wettelijke regelingen, dan zal de reissom eveneens worden verhoogd met hetzelfde percentage als de verhoging van de omzetbelasting en/of heffingen (zoals toeristenbelasting); Hotel der Brabander zal deze verhoging uiterlijk 21 dagen voor de aanvang van de reis bekend maken.

6. BIJKOMENDE KOSTEN

6.1 De bijdrage Kurtaxe wordt vastgesteld door de betrokken gemeente/stad. U bent/ Huurder is in beginsel verplicht aan Hotel der Brabander het door de betreffende gemeente/stad vastgestelde geldende tarief toeristenbelasting te betalen.

7. BETALINGEN

7.1 Bij reservering van een huuraccommodatie of hotelkamer is een aanbetaling van € 50,00 per persoon van de totale prijs verschuldigd als aanbetaling 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging.

7.2 50% van het resterende bedrag van de huurprijs dient uiterlijk 60 dagen voor aanvang van het verblijf zoals vermeld in de reserveringsbevestiging door Hotel der Brabander te zijn ontvangen.

7.3 In geval van een reservering binnen 30 dagen voor aankomst, moet 50% van de totale prijs onmiddellijk worden betaald. Indien het openstaande bedrag bij aankomst in het hotel nog niet op de bankrekening van Hotel der Brabander is bijgeschreven, dient het (resterende) bedrag direct ter plaatse te worden voldaan, tenzij de klant kan aantonen dat het (resterende) bedrag correct is bijgeschreven voor aankomst. Bij gebreke van betaling overeenkomstig het bovenstaande is het Hotel der Brabander toegestaan u het gebruik van het gehuurde en/of de hotelkamer en/of enige andere faciliteit te weigeren. Indien later blijkt dat de overboeking reeds door u is verricht en het bedrag nog niet op de bankrekening van Hotel der Brabander is bijgeschreven op het moment dat u in het hotel arriveert, zal het extra betaalde bedrag met terugwerkende kracht aan u worden terugbetaald.

7.4 Indien betaling van de aan u gefactureerde bedragen niet tijdig plaatsvindt, bent u onmiddellijk na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim. Indien betaling niet (tijdig) plaatsvindt, behoudt Hotel der Brabander zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bent u aansprakelijk voor alle schade die Hotel der Brabander dientengevolge lijdt of zal lijden, met inbegrip van alle schadevergoeding. Dit omvat alle kosten die Hotel der Brabander in verband met uw reservering en de annulering heeft gemaakt. Wat eventuele annuleringskosten betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in artikel 14.

7.5 Hotel der Brabander is te allen tijde gerechtigd vorderingen op u, uit welke rechtsgrond dan ook, te verrekenen met door u uit welke rechtsgrond dan ook betaalde bedragen.

8. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De gehuurde accommodatie kan worden betrokken op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld in de reserveringsbevestiging vanaf 15.00 uur of 16.00 uur. De accommodatie moet op de in de reserveringsbevestiging vermelde overeengekomen dag van vertrek om 10.30 uur worden verlaten. Op de overeengekomen dag van vertrek dient de hotelkamer vóór 10.30 uur verlaten te zijn.

8.2 Indien u de overeenkomst met Hotel der Brabander voor een langere periode dan de overeengekomen periode wenst voort te zetten en Hotel der Brabander daarmee instemt, is Hotel der Brabander te allen tijde gerechtigd een andere huurwoning/hotelkamer voor u aan te wijzen.

8.3 Indien de gast het gebruik van het gehuurde en/of de hotelkamer en/of enige andere faciliteit beëindigt vóór het verstrijken van de op de reserveringsbevestiging vermelde overeengekomen datum, heeft de gast geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Hotel der Brabander. Had u een reisverzekering afgesloten en voldoet uw annulering aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde eisen, kunt u bij de verzekeringsmaatschappij een schadeclaim indienen overeenkomstig het vervroegde vertrek.

9. HUISREGELS

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Hotel der Brabander vastgestelde huisregels. De huisregels kunnen bij aankomst bij de receptie worden opgevraagd.

9.2 In overeenstemming met de overheidsvoorschriften dienen gasten op verzoek een legitimatiebewijs te tonen. Indien de gasten zich niet kunnen legitimeren, kan Hotel der Brabander besluiten de gasten niet onder te brengen.

9.3 Elk gehuurd goed mag bewoond worden door maximaal het aantal personen dat op de reservering van Hotel der Brabander voor het betreffende gehuurde staat vermeld.

9.4 Hotel der Brabander behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de functie- en openingstijden. Met het oog op noodzakelijk onderhoud staan de gasten toe dat er tijdens hun verblijf onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan hun gehuurde accommodatie of andere faciliteiten.

9.5 De huurder dient de vakantiewoning in schone staat op te leveren (d.w.z. geen vuilnis/glas achterlaten, maar in de vuilnis/glascontainer deponeren).

9.6 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden, de Huisregels en/of het Zwembadreglement neergelegde regels op zodanige wijze dat onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst gerechtvaardigd is en/of bij het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel ter zake, heeft Hotel der Brabander het recht de huurder en elke andere gebruiker onmiddellijk uit het gebouw te verwijderen. In dat geval behoudt Hotel der Brabander de aanspraak op de huurprijs, maar moet het rekening houden met de waarde van de bespaarde uitgaven, alsmede met de voordelen die het hotel haalt uit een alternatief gebruik van de niet-gebruikte dienst.

9.7 Indien het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat de huurder van een gehuurd goed onrechtmatig en/of tegen de openbare orde en/of goede zeden handelt, is het hotelmanagement bevoegd zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen.

9.8 Het gebruik van cannabis, soft- en harddrugs is op ons gehele hotelterrein ten strengste verboden.

10. HUISDIEREN

10.1 Huisdieren zijn in het algemeen niet toegestaan.

10.2 Uitzonderingen zijn dieren die nodig zijn voor hulpverlening (geleidehonden).

11. GEBRUIK VAN HET GEHUURDE GOED; INVENTARIS

11.1 Huurder en/of Gebruiker en degenen die hem vergezellen zijn persoonlijk aansprakelijk voor de ordehandhaving aan zijn zijde en aan de zijde van degenen die hem vergezellen binnen en in de nabijheid van het gehuurde en/of de hotelkamer en/of andere faciliteiten in het hotel, voor het gebruik van het gehuurde en/of de hotelkamer en de inventaris die daartoe behoort.

11.2 Voorts is Huurder steeds persoonlijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van de inventaris en/of gehuurde goederen, tenzij Huurder kan aantonen dat de schade niet aan hem, andere gebruikers of begeleiders is toe te rekenen. Schade waarvoor de huurder aansprakelijk is, dient door de huurder onmiddellijk aan Brabander Hotel te worden gemeld en ter plaatse te worden vervangen.

12. LET OP

12.1 Hotel der Brabander kan u aan het begin van uw verblijf om een borgsom vragen. De borgsom bedraagt maximaal € 500,- per huurwoning en/of hotelkamer.

12.2 De waarborgsom dient als waarborg voor schade en/of kosten - in de ruimste zin van het woord - die voor Hotel der Brabander kunnen ontstaan bij het niet nakomen van de verplichtingen door een huurder.

12.3 Bij gebreke van onmiddellijke betaling van de waarborgsom is Hotel der Brabander gerechtigd de huurder en/of de gebruikers en hun metgezellen de toegang tot het gehuurde en/of de hotelkamer en het gebruik van het gehuurde en/of de hotelkamer te verbieden.

12.4 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke bent, is Hotel der Brabander tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

12.5 De waarborgsom of een eventueel restant daarvan zal door Hotel der Brabander aan de huurder en/of de gebruikers en hun begeleiders worden terugbetaald onder aftrek van vorderingen (schade aan de inventaris/het gehuurde en/of andere kosten). Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding komen door deze terugbetaling niet te vervallen.

13. INTERNETGEBRUIK

13.1 Hotel der Brabander biedt internettoegang via WiFi-netwerken aan gebruikers en hun begeleiders in het gehele hotelcomplex.

13.2 Hotel der Brabander stelt de voor het gebruik van internet benodigde hard- en software niet ter beschikking aan Lessee. De huurder brengt zelf alle daarvoor benodigde hardware en software mee. De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de instellingen, randapparatuur en de verbindingen ter ondersteuning daarvan, alsmede voor maatregelen ter beveiliging van de computer of het besturingssysteem. Met name moet hij zijn computer uitrusten met actuele virusprogramma's of een firewall.

13.3 Hotel der Brabander is niet aansprakelijk voor vermogensschade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid ten gevolge van het gebruik van Internet of ten gevolge van storingen in het netwerk. Elke eventuele daarnaast bestaande wettelijke aansprakelijkheidsverlichtingen ten gunste van Hotel der Brabander worden hierdoor niet beperkt. Artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden blijft onaangetast door zin 1 van artikel 13.3.

13.4 Bij het gebruik van het internet zullen de huurder/gebruiker en zijn/haar metgezellen zich gedragen zoals van een verantwoordelijke en gewetensvolle internetgebruiker mag worden verwacht; zij zullen bij het gebruik van het internet de wettelijke bepalingen naleven. De huurder/gebruiker en zijn metgezellen dienen zich met name te onthouden van handelingen die inbreuk maken op auteursrechten of andere beschermde rechten van derden of die in strijd zijn met de goede zeden. In het bijzonder wordt de Huurder erop gewezen dat het gebruik van filesharingnetwerken voor het illegaal downloaden van muziek- of filmmateriaal strafbaar kan zijn en aanleiding kan geven tot schadeclaims van de houder van de rechten tegen de Huurder en zijn/haar metgezellen. Hotel der Brabander wijst er uitdrukkelijk op dat dit slechts één voorbeeld is van een mogelijke inbreuk en dat inbreuken ook op andere manieren kunnen voorkomen.

13.5 Indien een overtreding van de wet of een ander misbruik van de internettoegang door de huurder of zijn metgezel wordt vastgesteld of vermoed, heeft Hotel der Brabander het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het internet geheel of gedeeltelijk te blokkeren.

13.6 De huurder wordt erop gewezen dat hij tegenover de overtreder aansprakelijk is voor alle inbreuken op rechten in verband met het gebruik van het internet, met inbegrip van die welke door de huurder/gebruiker en zijn metgezellen worden gepleegd. Indien Hotel der Brabander door de benadeelde aansprakelijk wordt gesteld voor handelingen die door de huurder of zijn metgezellen zijn verricht, zal de huurder Hotel der Brabander vrijwaren.

14. ANNULERINGSKOSTEN

14.1 Annuleringskosten zullen van toepassing zijn in geval van annulering van een reservering. Deze kosten bedragen 85% van de totale kosten in geval van annulering tot 7 dagen voor de reservering, en 100% van de totale kosten in geval van annulering daarna. Het is aan u om aan Hotel der Brabander te bewijzen dat er geen schade is veroorzaakt door de annulering.

14.2 Indien u zonder nader bericht niet binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum verschijnt, wordt uw afwezigheid als een no-show beschouwd. De kosten van een no-show zijn de totale kosten.

14.3 Voor afwijkende annuleringsvoorwaarden, zie: https://brabander.nl/der-brabander-info#annuleringsvoorwaarden

15. OVERMACHT EN WIJZIGINGEN

15.1 Indien Hotel der Brabander door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, kan Hotel der Brabander u binnen 14 dagen na kennisneming van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een alternatief aanbod doen (voor een andere huurwoning/periode etc.).

15.2 Van overmacht aan de zijde van Hotel der Brabander is sprake indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Hotel der Brabander. Dit omvat de dreiging van oorlog, stakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere verstoringen en incidenten.

15.3 U hebt het recht om het vervangende aanbod af te wijzen. Indien u het vervangende aanbod afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het vervangende aanbod kenbaar te maken. In dat geval heeft Hotel der Brabander het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U hebt dan recht op kwijtschelding en/of terugbetaling van de huurprijs/het reeds betaalde deel van de huurprijs. In dat geval is Hotel der Brabander niet gehouden tot enige schadevergoeding.

16. ANNULERING

16.1 Hotel der Brabander heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien persoonsgegevens onvolledig en/of onjuist door u en/of andere gebruikers zijn verstrekt bij het maken van een reservering en deze gegevens ondanks een waarschuwing niet binnen een redelijke termijn worden verstrekt. In dit geval heeft het hotel recht op vergoeding van de schade die is veroorzaakt door het feit dat de overeenkomst voortijdig moest worden beëindigd.

17. AANSPRAKELIJKHEID

17.1 Hotel der Brabander aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (waaronder diefstal uit kluisjes in de kamer/appartement en zwembad), verlies of beschadiging van of aan zaken of personen van welke aard dan ook, ontstaan tijdens of ten gevolge van het verblijf in ons hotel en/of de huur/het gebruik van een huurwoning en/of hotelkamer en/of andere faciliteiten van Hotel der Brabander.

17.2 Aansprakelijkheid voor schade door gederfd reisgenot of door bedrijfsonderbreking en andere gevolgschade is principieel uitgesloten. Hotel der Brabander aanvaardt voorts in beginsel geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraken op vergoeding kunnen worden gemaakt uit hoofde van een reisverzekering en/of een reisannuleringsverzekering of enige andere verzekering.

17.3 Hotel der Brabander is niet aansprakelijk voor storingen in of gebreken aan door derden geleverde diensten.

17.4 De aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot een maximum van € 1.000 per huurder/gebruiker per verblijf.

17.5 U bent aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en/of de hotelkamer en/of de eigendommen van Hotel der Brabander veroorzaakt door u en/of andere gebruikers tijdens het gebruik, ongeacht of dit geschiedt ten gevolge van een handelen of nalaten van u en/of derden die zich met uw toestemming op het hotelterrein bevinden. Dit geldt niet voor eventuele onrechtmatige aansprakelijkheid van gebruikers en/of derden.

17.6 U vrijwaart Hotel der Brabander voor alle aanspraken ter zake van schade geleden door derden die (mede) te wijten is aan een handelen of nalaten van u, andere gebruikers, uw medereizigers of derden die zich met uw toestemming op het hotelterrein bevinden.

17.7 Voor alle niet-contractuele vorderingen tot schadevergoeding is de aansprakelijkheid van Hotel der Brabander in het algemeen uitgesloten.

17.8 Hotel der Brabander is niet aansprakelijk voor geluidsoverlast veroorzaakt door derden of andere gasten.

17.9 Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor schade die voortvloeit uit letsel van leven, lichaam of gezondheid of uit kardinale verplichtingen die berusten op een nalatige plichtsverzaking door Hotel der Brabander of een opzettelijke of nalatige plichtsverzaking door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger van Hotel der Brabander. In het geval van andere schade, zullen deze aansprakelijkheidsbeperkingen bovendien niet van toepassing zijn op grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door Hotel der Brabander of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van Hotel der Brabander.

18. KLACHTEN

18.1 Ondanks de inspanningen van Hotel der Brabander kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw verblijf. U moet deze klacht in eerste instantie rechtstreeks en ter plaatse melden. Indien uw klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, heeft u tot uiterlijk een maand na uw vertrek uit het hotel de tijd om uw klacht schriftelijk in te dienen bij: Hotel der Brabander, afdeling Gastenservice, Am Waltenberg 65, 59955 Winterberg; rob@brabander.de. Als ook dit niet tot uw tevredenheid wordt afgehandeld, hebt u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie. Deze termijn geldt ook voor de indiening van vorderingen uit onrechtmatige daad. Uw klacht zal met de grootste zorg worden behandeld. Voor alle contractuele vorderingen geldt voor het overige een verjaringstermijn van één jaar.

19. REISDOCUMENTEN

19.1 U bent verantwoordelijk voor het hebben van de geldige reisdocumenten die op uw bestemming vereist zijn. Hotel der Brabander is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

20. GEGEVENSBESCHERMING

20.1 Persoonsgegevens zijn nodig voor onze gastenadministratie. De gegevens worden gebruikt voor de administratie van onze gasten.

20.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens corrigeren, wijzigen, verwijderen of afschermen indien de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u niet langer gebruik kunt maken van onze diensten of een deel van onze diensten. U hebt het recht ons te vragen u mee te delen of uw persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens kunnen worden gebruikt voor informatie en aanbiedingen van onze en aanverwante producten en diensten, ook in combinatie met interessante gegevens van andere bedrijven. Indien u geen prijs stelt op interessante aanbiedingen in de informatie van Hotel der Brabander, kunt u ons dat laten weten: Hotel der Brabander, Am Waltenberg 65, 59955 Winterberg.

21. ALGEMEEN

21.1 Hotel der Brabander zal haar correspondentie digitaal verzenden tenzij dit onmogelijk blijkt.

21.2 Hotel der Brabander en/of Meurs GmbH kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke druk- of zetfouten.

21.3 Deze Algemene Voorwaarden maken alle voorgaande publicaties ongeldig.

Neemt u graag een kijkje!

#aangename hotelkamers en
luxe appartementen!

U zult zich niet vervelen!

#activiteiten in en rondom...